ලේ දන්දීමේ කඳවුර

දිවයිනේ කොවිඩ් වසංගතය හේතුවෙන් පැවති ලේ හිඟතාවය පියු දැකීමේ අරමුණින් සහ ලෝක රුධිර පරිත්‍යාගශීලීන්ගේ දිනය අරමුණු කරගනිමින් ලේ දන්දීමේ කඳවුරක් 2020.06.14 දින සංවිධානය කිරීම

1 thought on “ලේ දන්දීමේ කඳවුර”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *