මඩවල වලව්ව අලුත් වැඩියාව

ආදී ශිෂ්‍ය සුභ සාධක සංගමයට වසර 30 සපිරිම නිමිති කරගනිමින් (1991-2021),

විද්‍යාලයේ පැරණිතම හා පෞරාණික ගොඩනැගිල්ල වන “මඩවල වලව්වේ” ආදී ශිෂ්‍ය සංගමයට අයත් ගොඩනැගිලි ප්‍රදේශය
පුර්ණ අලුත් වැඩියාවක් කර අවසන් කරන ලදී.

මෙයට
ලේකම්

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *