හිටපු විදුහල්පතිවරුන්

WhatsApp Image 2023 10 24 at 9.54.29 PM

W.M.C.K. Mahamithawa

2023-10-11 දින සිට

WhatsApp Image 2023 03 30 at 12.53.53 PM

P.V.S.K.A. Ponnewila

2023-01-01 සිට 2023-10-10 දක්වා

FB IMG 1629401757976

J.H.M.W. Ranjith

2022-12-31 දක්වා

NameEntered officeDeparted office
T. B. Madawala
1888
W. G. de Silva
1905
A. B. Arur
1923
1927
U. B. Wanninayaka
1930
1949
E. A. Perusinghe
1949
1961
D. B. Dissanayake
1961
1966
W. A. Jayathilake
1966
1967
M. B. Pethiyagoda
1967
1970
D. B. Dissanayake
1970
1979
G. M. K. Pathiraja
1979
1982
H. B. Wijekoone
1982
1987
B. G. Chandrasekara
1987
1989
A. M. B. Abeyrathne
1989
1992
A. V. Ranasinghe
1992
1994
S. M. J. B. Senevirathne
1995
2001
R. M. M. Rathnayake
2002
2010
R. M. C. P. K. Rathnayake
2011
2012
Y. G. Thilakarathne
2012
2017
W. M. Saman Indrarathne
2018
2020
W. Ranjith Jayasundara
2020
2023
W.M.C.K.Mahamithawa
2023
Present