දරු දැරියන් වෙත අධ්‍යාපනය ගොඩනැංවීමට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍යයන් ලබාදීම

බෞද්ධ පාසලක ඉගෙනුම ලැබූ ආදි ශිෂ්‍යයන් වශයෙන්, සමාජය වෙත සිදු කළ යුතු වගකීම් ඉටුකරලීමේ කොටසක් ලෙස, දිවයිනේ පිහිටි දුෂ්කර පාසලක දරු දැරියන් වෙත අධ්‍යාපනය හා භෞතික සම්පත් ගොඩනැංවීමට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍යයන් හා මූල්‍යමය අනුග්‍රහය ලබාදීම ( නාඋල – මොරගොල්ල කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය )