මහා සභාව හා නිලවරණය

DOC210923 21092023220210 230922 091141 page 0001

සුභ සාධක සංගමයේ මහා සභාව හා නිලවරණය 2023/2024

මලියදේව විද්‍යාලිය ආදිශිෂ්‍ය සුභ සාධක සංගමයේ මහා සභාව හා නිලවරණය 2023-2024 ඔක්තෝබර් මස 21 වැනි සෙනසුරාදා පැවැත්වීමට , සැප්තැම්බර් මස 17 වැනි දින පැවති කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේදී සම්මත විය. නිලවරණයේ දී සියලුම තනතුරු සඳහා අදාල සුදුසුකම් ව්‍යවස්ථානුකූලව සපුරා ඇති සාමාජිකයන්ට ඉදිරිපත් විය හැකි අතර ඒ පිළිබඳ සියලු විස්තර පහත දක්වා ඇත. කෘත්‍යාධිකාරි මණ්ඩලයේදී අනුමත වූ පරිදි […]

සුභ සාධක සංගමයේ මහා සභාව හා නිලවරණය 2023/2024 Read More »

310823364 199148572474057 1696873382198431640 n

සුභ සාධක සංගමයේ මහා සභාව හා නිලවරණය 2022/2023

මලියදේව විද්‍යාලය ආදී ශිෂ්‍ය සුභ සාධක සංගමයේ 2022/2023 මහා සභා රැස්වීම සහ නිලවරණය,2022 ඔක්තෝබර් මස 02 වන ඉරුදින පවත්වනු ලැබූ අතර, එහිදී ව්‍යවස්ථානුකූලව,ගරු සභාපති ලෙස ජානක පතිරාජ මහතාද,ගරු ලේකම් ලෙස කීර්ති ගනෙපොල මහතාද,ගරු භාණ්ඩාගාරික ලෙස දුලංජන අතපත්තු මහතාද,ගරු උප සභාපති ලෙස මාපා රත්මලේ මහතාද ,ගරු උප ලේකම් ලෙස වික්‍රමරත්න මහතාද,ගරු උප භාණ්ඩාගාරික ශමින් ජයතුංග මහතාද

සුභ සාධක සංගමයේ මහා සභාව හා නිලවරණය 2022/2023 Read More »