විද්‍යාලය සමග එක්ව හා විද්‍යාලය වෙනුවෙන්

311761019 201323618923219 6634117630762611675 n

මලියදේව විද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලබන සිසු දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන හා සෞඛ්‍ය කටයුතු පිළිබඳ වගකීම

මලියදේව විද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලබන සිසු දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන හා සෞඛ්‍ය කටයුතු පිළිබඳ වගකීම ගැන අවධානය යොමු කරමින්,මලියදේව විද්‍යාලයිය ආදී ශිෂ්‍ය සුභ සාධක සංගමය සිදු කළ තවත් එක් වගකීමක් 20-10-2022 දින සිදු කරන ලදී. මලියදේව විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පති තුමා, මලියදේව විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ ගරු සභාපති ලක්ෂමන් වෙන්ඩරුව මහතා, සුභ සාධක සංගමයේ ගරු සභාපති ජානක පතිරාජ මහතා, […]

මලියදේව විද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලබන සිසු දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන හා සෞඛ්‍ය කටයුතු පිළිබඳ වගකීම Read More »