ආදී ශිෂ්‍ය සුභ සාධන සංගමයේ 2023 සුහද හමුව

 

ආදී ශිෂ්‍ය සුභ සාධන සංගමයේ 2023 සුහද හමුව ඔක්තෝම්බර් මස 07 වන සෙනසුරාදා පැවැත්වීම සියලු කටයුතු යොදා ඇත.

DOC210923 21092023220210 230922 091141 page 0001 scaled

 

WhatsApp Image 2023 09 22 at 4.49.25 PM

WhatsApp Image 2023 09 22 at 12.01.42 PM

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *